info@burgerlijst.net

Bedankt!

De Burgerlijst en de deBurgers van Vlaanderen en België willen graag elke burger bedanken die zondag 26 mei de moeite heeft genomen om van z'n stemrecht gebruik te maken. Of je nu op de particratie hebt gestemd of op een burgerbeweging, BEDANKT!
Een speciale bedanking voor alle 2033 kiezers die in de kieskring Antwerpen voor het Vlaams Parlement op de Burgerlijst hebben gestemd. Bedankt voor jullie inzicht en steun aan de uitklapdemocratie.
Vanuit het niets toch zoveel burgers bereiken met een minder gemakkelijke boodschap van systeemverandering en zonder de particratie-middelen te gebruiken om die boodschap over te brengen is een fenomenale prestatie. Daarvoor veel dank aan de kandidaten die zich met lef, passie en veel energie hebben ingezet voor de hele bevolking om belangeloos en helemaal onafhankelijk de burgers en de democratie te dienen. Bedankt!
deBurgers van Vlaanderen en België gaan onverdroten verder om deze belangrijke systeemverandering te bereiken. Met evenveel burgerzin, passie en energie als de afgelopen tijd. Tot binnenkort, met zekerheid!

Burgerlijst informatie

Wat is een burgerlijst?

Een burgerlijst is een platform, een lijst waarbinnen onafhankelijke burgers zich organiseren en kandidaat zijn om een alternatief te bieden voor de traditionele politieke partijen.

 

De burgerlijst verbindt zich aan geen enkele overkoepelende politieke visie of ideologie, maar stelt zich tot doel elk onderwerp dat enig effect heeft op de burger ook in eerste instantie ter beoordeling voor te leggen aan die burger en vanuit die inzichten ook oplossingen te ontwikkelen met diezelfde burger, jij dus..
Vanuit de overtuiging dat politiek van iedereen is en iedereen een fundamenteel recht heeft op informatie, inzicht en inspraak, moet de focus van het politieke werk liggen bij het zo breed mogelijk burgers betrekken in oplossingsgerichte trajecten, zij het naar directe aanpak of naar regelgeving.

 

De kloof tussen bestuur en burgers moet gedicht worden, om beslissingen weer voldoende draagvlak te bieden. Ze vertrekken dan niet langer vanuit deze of gene politieke visie, maar vanuit de som van wat er bij de burgers leeft, bij zij die finaal de resultaten en effecten van beslissingen ondergaan, jij dus… het is de enige weg naar betere oplossingen.

 

Burgerlijsten blijven niet steken in kortetermijnoplossingen die een politieke partij de legislatuur moeten helpen overleven. Ze kunnen door hun ongebonden aard veel verder kijken, naar de lange termijn, de duurzame effecten van beslissingen. Dat doen ze door een voortdurende interactie met de burger, met jou dus…
Dat kan via zeer geregelde bevraging, door besprekingen in themagroepen, via online-platformen en ook bestaande structuren zoals een burgerparlement en een burgerraad. Op diverse niveaus zijn er een reeks mogelijkheden om mensen dichter bij zelfbestuur te brengen. Burgerzin en burgerverantwoordelijkheid groeien naarmate die burgers de effecten zien van hun acties.
Basiswaarden van de burgerlijst.

#Transparantie

Toegankelijkheid tot informatie is een belangrijke voorwaarde om volwaardig te kunnen participeren. Deze informatie moet niet enkel gepubliceerd worden, informatie moet zo beschikbaar gesteld worden, dat burgers er actief mee aan de slag kunnen: laagdrempelig, in begrijpelijke taal en volledig.

 

#Inspraak

Geen beslissingen of participatie zonder eerst inspraak van burgers. Elke burger die dat wil, moet kunnen bijdragen aan het debat. Burgers hebben het recht om deel uit te maken van beslissingsprocessen in het land of de stad waar ze wonen. Niet alleen omdat het burgers zelf meer kennis en expertise bijbrengt en dialoog bevordert, inspraak heeft ook een positief effect op de kwaliteit van de uiteindelijke beslissing.

#Participatie

Na de transparante informatie en de inspraak in de ideeën en debatten moeten er ook beslissingen genomen worden. Participatie van de burgers zal zorgen voor een beslissing die niet alleen gedragen wordt door een meerderheid van de bevolking, maar vooral ook goed begrepen zal worden, ook al was het niet jouw keuze. Participatie moet gebeuren zonder drempels zodat elke burger die wil zijn stem kan laten meetellen.

#Onafhankelijk

Gemeenteraden, kamers en parlementen moeten bevolkt worden door volksvertegenwoordigers. Onafhankelijke burgers die door het representatief verkiezingssysteem verkozen worden om de bevolking te vertegenwoordigen. Enkel het volk, het algemeen belang mag op de agenda staan van de verkozenen des volks. Zij moeten de beslissingen verkregen door participatie uitwerken en vormgeven met enkel het belang van de burgers op hun agenda.

#Conflictvrij

Het is enkel in een échte democratie dat een bestuur conflictvrij kan besturen. Doordat er enkel onafhankelijke volksvertegenwoordigers rond de tafel zitten die samen praten over het enige gemeenschappelijke belang dat ze vertegenwoordigen, het algemeen belang van alle burgers, zal het bestuur zich kunnen richten op visie en langetermijnoplossingen. Deze oplossingen hebben slechts 1 doel, het verbeteren van de samenleving.

Waarom heeft de burgerlijst geen programma?

Een ‘programma’ gaat in tegen de basiswaarden ‘participatie en inspraak’ en transparantie. Als we al een programma hadden, hoe zou jij dan nog kunnen participeren? Bovendien kunnen we nooit garanderen dat aan ons programma een kwalitatief proces is vooraf gegaan, dat een ‘gedragenheidstoets’ zou doorstaan.

 

Oplossingen worden daarom best gecreëerd in een open, transparant, participatief en inclusief proces met burgers, niet met kandidaten op een lijst of binnen ‘een partij’.

Nee, hier staat dus geen klassiek partijprogramma. De Burgerlijst gelooft in de kracht van de mensen, niet in valse beloftes. Samen met alle inwoners die dat willen, maken we na de verkiezingen een écht beleidsprogramma, dat we vervolgens samen uitvoeren. Vrijwel alle (partijpolitieke) beloftes die we nu zouden maken, zitten échte inspraak na de verkiezingen gewoon in de weg.

 

Maar je moet natuurlijk niet blind voor de Burgerlijst kiezen. We hebben een duidelijk plan én engagement voor de samenleving en voor politiek. Transparantie op alle niveaus en het organiseren van inspraak en participatie zijn het allerbelangrijkst.

Daarnaast zijn onze kandidaten voor stuk voor stuk enthousiaste mensen die graag van je willen horen. Welk probleem ervaar jij in de samenleving? Hoe zouden we samen dingen kunnen verbeteren?

 

Al onze kandidaten hebben de democratische eed getekend.
Hiermee stellen ze zich persoonlijk garant voor een bestuur zónder corruptie en mét volledige transparantie.
Ze zijn volledig onafhankelijk en vertegenwoordigen enkel burgers, geen partijen, andere organisaties of groepen.
Democratische eed

Democratische eed

Ik verklaar en onderschrijf deze eed te zullen aanhouden met het beste van mijn vermogen gedurende de volledige duur van mijn politieke kandidatuur en alle daaruit voortvloeiende ambt(en):

 1. Ik zal de reeds bestaande democratische verworvenheden respecteren en verbeteren en mijn kennis en ervaringen delen met diegenen die mij zullen volgen.
 2. Ik zal ten allen tijde de belangen van de burgers die ik vertegenwoordig voor mijn persoonlijke belangen plaatsen.
 3. Ik zal beleidsbeslissingen en -lijnen steeds voorleggen aan een zo breed mogelijke groep burgers en de uitkomst van deze raadpleging respecteren, verdedigen en toepassen binnen mijn wettelijke mogelijkheden. Ook beleidsinitiatieven voortkomend uit datzelfde burgeroverleg zal ik als bindend beschouwen.
 4. Ik zal steeds alle informatie van publiek belang bekomen dankzij mijn politieke ambt op een snelle en publiek toegankelijke manier bekend maken, met uitzondering van:
  • Operationele informatie met een bijzonder en onafhankelijk aantoonbaar veiligheidsbelang.
  • Informatie uit de persoonlijke levenssfeer, ongeacht over wie het gaat.
 5. Bij twijfel zal ik steeds onafhankelijk advies inwinnen betreffende mogelijke geheimhouding. Ik zal echter steeds aannemen dat volledige transparantie de standaard is, geheimhouding de uitzondering.
 6. Ik zal geen kennis veinzen, leugenachtige informatie verspreiden of op enige wijze belemmeren dat de burgers die ik vertegenwoordig correct en volledig geïnformeerd zijn. Waar nodig zal ik experten betrekken of onderzoek laten uitvoeren, waarbij alle bekomen informatie steeds volledig publiek bekend wordt gemaakt.
 7. Ik zal geen niet-publieke kennis of toegewezen beslissingsmacht gebruiken om zelf rijkdom of bijkomende macht te verwerven of individuele voordelen aan iemand te geven. Ik zal elk potentiële belangenvermenging, corruptie of vermoeden van corruptie bij mezelf of anderen steeds onmiddellijk kenbaar maken en er krachtdadig tegen optreden.
 8. Ik stel daden die een reële impact hebben op mensenlevens. Mijn verantwoordelijkheden omvatten dan ook alle neveneffecten die voortvloeien uit mijn handelingen.
 9. Ik zal onder geen enkele omstandigheden wetten uitvaardigen die invloed hebben op het politieke beslissingsproces zelf, politieke ambtstermijnen of vergoedingen zonder een expliciet door burgers gestemde goedkeuring.
 10. Ik zal politiek bedrijven met het oog op de verdere toekomst van de mensheid, waarbij een betere leefwereld voor de volgende generaties steeds voorrang krijgt op korte termijn voordeel voor deze.
 11. Indien ik - onder druk of op eender welke wijze - niet kan voldoen aan deze eed, dan zal ik op eervolle wijze ontslag nemen uit mijn politieke ambt of mijn kandidaatstelling opgeven, eerder dan afbreuk te doen aan deze democratische principes.

Door het aanvaarden en uitvoeren van deze eed, werk ik mee aan het eerherstel van het politieke ambt en zal ik de voortdurende dankbaarheid van de burgers die ik vertegenwoordig bekomen.

Democratische Lijstvorming

Waarom gebeurt de lijstvorming bij een burgerlijst zo anders?

De kieswetgeving verplicht iedereen om een kieslijst op te maken om te kunnen deelnemen aan besluitvorming. Lijstvorming is helaas de belangrijkste oorzaak van conflicten binnen een partij. Het zorgt zeer vaak voor moeilijke relaties en spanningen binnen een politiek initiatief. Kieslijsten introduceren eigenlijk onmiddellijk ongelijkheid in het politieke proces, omdat hogere posities veel meer kans maken om verkozen te worden. Van bij de start wordt er een ranking gemaakt tussen de kandidaten, en dat is bijzonder jammer.

Burgerlijsten zullen dan ook bijzondere inspanningen doen om de negatieve aspecten van lijstvorming zo veel mogelijk tegen te gaan.

Er zijn verschillende methodes mogelijk:

 • Collaboratief: Hier maken de kandidaten onderling de best mogelijke lijst, via een constructief en open groepsproces. Het belangrijkste principe is dat de kandidaten samen zoeken naar een lijst die zowel representatief als kwalitatief is. Deze methode kan echter enkel ingezet worden als alle kandidaten elkaar ook effectief kennen uit workshops en dergelijke. De “Condorcet-Schultze” methode kan eventueel ingezet worden om de finale lijstvolgorde te bepalen, om deze conflictvrije manier van werken te faciliteren.
 • Loting: Hierbij wordt de lijstvolgorde op basis van toeval bepaald, bijvoorbeeld met de hulp van een dobbelsteen.

Wil je burgerlijst steunen?

Plaats een poster aan je raam!

HIER DOWNLOADEN

 

Tips & Trucs

Voor als je "moet gaan zitten"...

Proficiat!

Je bent uitgekozen om mee de democratie vorm te geven en het correcte verloop ervan te observeren en te controleren.

Je krijgt het respect en het vertrouwen van elke burger in dit land.

Als je om één of andere reden je recht en je plicht niet kan vervullen begrijpen we dat allemaal.

 

Maar, blijf niet zo maar weg.
Je kan zelf iemand anders aanbrengen die jouw plaats kan innemen op verkiezingsdag.

 

In elk geval van harte bedankt voor je ongetwijfeld volle inzet voor de democratie.

Voor BLANCO stemmers...

Bedankt!

Je geeft gevolg aan je plicht tegenover de democratie. Je gaat stemmen.

In België kennen we opkomstplicht en geen stemplicht. Je mag dus blanco stemmen.

Maar, een blanco stem is geen goed idee.

 

Je hebt je buik vol van de particratie waarin we leven? Dat begrijpen we.

Je denkt dat je stem toch geen waarde heeft? Dat begrijpen we.

Je wil een signaal geven aan de partijen en politiekers? Dat begrijpen we.

Je hebt nog een andere reden om blanco te stemmen? Ook dat begrijpen we, écht waar!

En nee, je stem is echt blanco en komt niet ten goede aan de meerderheid. Dat is een fabeltje.

 

Er zijn partijen en bewegingen die pleiten om de blanco stemmen ook lege zetels te geven in de kamer of het parlement.

Dat vinden we geen goed idee. Lege zetels vertegenwoordigen ook niemand en kunnen de stem van het volk niet laten horen.

 

In plaats van de partijvertegenwoordigers die nu de halfronden bevolken hebben we terug échte volksvertegenwoordigers nodig.

Onafhankelijke burgers die ook écht het volk vertegenwoordigen en enkel het algemeen belang op hun agenda hebben staan.

Volksvertegenwoordigers die doordrongen zijn van democratie, volledige transparantie, inspraak en participatie.

 

Onze tip

Gebruik je stem om een signaal te geven en meteen ook je stem te verheffen en te laten horen in de kamer en het parlement.

Geef je stem aan een onafhankelijke volksvertegenwoordiger die écht jouw belangen, mening en stem zal vertegenwoordigen.

Daarom hebben betrokken burgers de onafhankelijke Burgerlijst ingediend. Daar hoor jij ook bij!

Geef je signaal en stem op de onafhankelijke Burgerlijst!